Statut

Statut Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa Krzyż”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Miejski Klub Sportowy Drawa Krzyż, zwana w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie art. 7a w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18.01.1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną podlegając wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Krzyż Wielkopolski.

§2

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią.
2. Stowarzyszenie posługuje się emblematem i legitymacją członkowską.
3. Barwami klubowymi jest kolor niebieski z białym.
4. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§3

1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§4

1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§5

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stwarzanie odpowiednich warunków swym członkom do uprawiania wychowania fizycznego i sportu.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) organizacje sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu, zespoły ćwiczących, drużyn, grupy itp.,
b) organizacje szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów i innych zajęć,
c) organizacje zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
d) propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu oraz przez prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków,
e) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu w postaci: kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych, sprzętu oraz materiałów szkoleniowych itp..
3. Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają Walne Zebrania Klubu.

§6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do dokonywania konkretnych działań mogą być zatrudnieni pracownicy.
3. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE

§7

1. Członkami stowarzyszenia mogą być:
a) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwykli,
b) osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę, jako członkowie wspierający,
c) osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, jako członkowie honorowi.
2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, to będzie dotyczyć członkostwa zwykłego.

§8

1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) dobra opinia.

§9

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c) śmierci członka.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
c) nie uiszczenia składek członkowskich przez co najmniej 12 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością 2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu.
5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

§10

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
a) uczestnictwa w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
b) wybieraniu i byciu wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
e) posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia,
f) przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Klubu, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Zarządzeń Prezesa.
2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
c) ochranianie własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków i walczenie z przejawami marnotrawstwa,
d) propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia,
e) terminowe płacenie składek członkowskich.
3. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki wynikające ze Statutu, może być ukarany uchwałą Zarządu jedną z następujących kar:
a) naganą z ostrzeżeniem,
b) zawieszeniem w prawach członka Stowarzyszenia na okres 1 roku,
c) wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
4. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Stowarzyszenia wszczyna Zarząd Stowarzyszenia, a przeciwko członkom władzy Stowarzyszenia – Walne Zebranie Klubu.

§11

1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd,  po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§12

1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestnictwa, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Klubu.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do którego  się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

§13

1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Klubu na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.

§14

1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.
2. Szczególnym uprawieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Członek honorowy nie może, bez upoważnienia, podpisywać zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

§15

1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżniani lub nagradzani:
a) pochwałą ustną lub pisemną,
b) dyplomem,
c) nagrodą rzeczową itp..

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJE

§16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Prezes Klubu i członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących w nim udział opowie się za wyborami o głosowaniu jawnym.

§17

1. Walne Zebranie Klubu jest najważniejszą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Prezesa Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwały wypadków przewidzianych w § 9 ust. 4.
e) dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia,
f) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) decydowanie o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw,
1) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
2) dla których Statu nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§18

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania , o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w § 18 ust.4.

§19

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy, co najmniej połowa członków,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§20

1. Z wyjątkiem uchwał o których mowa w § 23 ust. 2 i § 26 ust.2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem z § 16 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§21

1. Zarząd składa się z 3-11 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Prezes Klubu.
3. Wybory członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów- członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Wyboru o którym mowa w § 21 ust. 3 Prezes Klubu dokonuje w ciągu 7 dni od daty Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Klubu na którym sam został wybrany.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§22

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżąca działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
d) uchwalanie okresowych planów działania,
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
f) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
g) zarządzanie majątkiem Klubu,
h) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa.
3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.

§24

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Klubu,
b) ustania członkostwa w Klubie,
c) zrzeczenia się udziału w tych organach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek klubu biorący udział w Walnym zebraniu klubu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

§25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
b) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
c) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania oraz wniosków, w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
e) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
b) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
c) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§27

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu, ustania członkostwa w Klubie,
b) zrzeczenia się udziału w tych organach,
c) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu Klubu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdy ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
a) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o Stowarzyszeniach,
b) może być odwołany przez Walne Zebranie Klubu bezwzględną liczbą głosów.

§28

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji:
a) do Zarządu osoby powołane przez Prezesa Klubu,
b) do Komisji Rewizyjnej osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK KLUBU

§29

1. Majątek Klubu stanowi wyposażenie oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) dotacji budżetowych na zadania zlecone,
d) innych źródeł.

§30

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

§31

1. Uchwały w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określanym w § 19 ust. 2.

§32

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który przeznaczony zostaje majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna.